JCH Sambuka Veseliy Gremlin

 

Junior Champion of Belarus

SAMBUKA VESELIY GREMLIN

shih-tzu

shih-tzu

shih-tzu best

shih-tzu

shih-tzu

shih-tzu

shih-tzu

shih-tzu best