Galileo Veseliy Gremlin 
- V1, CAC, CAC VDH, res CACIB
We started to Germany Champion tittle!

dortmund_tito